PHƯƠNG THỨC NỘP LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

Thí sinh nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản, qua tài khoản:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

- Số tài khoản : 55110001213418.

- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (BIDV).

- Số tiền: 350.000 đồng/ 01 NV hoặc 400.000 đồng/ 02 NV.

- Nội dung chuyển khoản: Họ tên học sinh, số điện thoại liên hệ, môn lớp chuyên.

Ví dụ:

+ Nguyen Van A, 0923456789, Chuyen Tin. (Trường hợp 1 NV);

+ Nguyen Van A, 0923456789, Chuyen Tin, Chuyen Toan. (Trường hợp 2 NV theo thứ tự NV 1 đến NV 2 các môn chuyên).

THÔNG TIN LIÊN HỆ